Fasadrestaurering

De äldsta delarna av Ytterjärna kyrka uppfördes redan i slutet av 1100-talet och av dessa återstår idag tornets nedre del och långhusets västligaste travé. Därefter har utvidgningar av kyrkan gjorts under de efterföljande århundradena. Tornmurarnas övre delar liksom den södra korsarmen, kallad Dåderökyrkan, tillkom i mitten av 1400-talet och den sista stor förändringen skedde på 1640-talet då koret byggdes ut till sin nuvarande storlek.

Kyrkan är en av de sammanlagt åtta kyrkor inom Strängnäs stift som vi under åren 2005-2007 gjorde vård- och underhållsplaner för. Vi har nu bistått pastoratet med att genomföra en fasadrestaurering med tillhörande underhåll av utvändiga plåt- och trädetaljer. Fasadernas putsytor har rengjorts och lagats upp. Kyrkan har sen målats med kalkfärg i en varmt gulvit kulör baserad på äkta pigment av guldocker och obränd terra. Vindskivornas plåtbeslag har omarbetats och takavvattningen har fått nya specialtillverkade lövsilar. Vårt uppdrag har omfattat hela processen från tillstånds- och bidragsansökan, via upphandling av entreprenörer till projekt- och byggledning under genomförandet. Även rollen som antikvariskt medverkande har ingått i vårt åtagande.

Foto: AIX Arkitekter