Renovering och ombyggnad

Västerledskyrkan uppfördes åren 1931-1932 efter ritningar av arkitekten Birger Borgström i funktionalistisk stil. Redan 1968 genomgick kyrkan en omfattande om- och tillbyggnad ritad av sonen Hans Borgström. Tillbyggnaden var mycket väl anpassad till den befintliga kyrkobyggnaden.

År 2006 togs det fram en vård- och underhållsplan för kyrkan som fick till följd att församlingen beslutade sig för att förnya det bristfälliga värmesystemet. I samband med detta föreslogs ytterligare ombyggnader för ökad tillgänglighet och församlingens med tiden förändrade behov och krav på funktionella utrymmen.

AIX har sedan 2009 samarbetat med församlingen och studerat olika förslag på om- och tillbyggnad. Under 2012/13 genomförde vi ett generalkonsultuppdrag för projektering och bygguppföljning av den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen, en invändig ombyggnad med minimala ingrepp i kyrksalen och mycket begränsat påverkan på mark och fasad.

Åtgärder genomfördes med största möjliga noggrannhet och försiktighet för att begränsa fysiska ingrepp. På detta sätt blev det bl. a möjligt att trots byte från oljepanna till fjärrvärmeanslutning ha kvar det befintliga, mycket diskreta, värmeledningssystemet med infällda rör och element.

Ytterligare åtgärder var; en omfattande tillgänglighetsanpassning, uppdatering av ventilationssystemet, brand- och inbrottssäkerhet samt utvidgning och yteffektivisering av församlingens lokaler som samkvämssal, kök, sanitetsutrymmen, förråd, verkstad och kontor.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter