Antikvariskt sakkunnig

AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren Aberdeen Asset Management varit antikvariskt sakkunniga under ett större restaureringsprojekt av byggnaden. Här har bland annat ingått antikvarisk konsekvensbeskrivning av åtgärderna, färgundersökning och färgsättningsförslag för fasader, fönster och trapphus samt antikvarisk kontroll under renoveringen.

Vid restaureringen har man återgått till att använda sig av traditionella material, såsom kalkputs och kalkfärg för fasader, linoljefärg för fönster och stuckdekorationer samt inte minst bladguld för takets flammande urnor.

Fastigheten Uranus 4 byggdes 1906 efter ritningar av Södertäljearkitekten och byggmästaren Nils L Lundberg. Byggnaden med välbevarade dekorationer i jugendbarock, karaktäristiska för tiden, utgör en värdefull del av Södertäljes centrala gatupartier med äldre stenstadsbebyggelse. Med sitt fria läge vid Saltsjötorget har den ett stort miljöskapande värde för stadsbilden. Uranus 4 uppfördes som flerbostadshus med butiker och ett postkontor i bottenvåningen. De tre bostadsvåningarna var identiska med varandra och inredda med praktfulla stadsvåningar.

Byggnaden är enligt Södertälje kommuns kulturmiljöprogram klassificerad som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt (rödmarkerad). Rödmarkeringen innebär att: Byggnaden har ett viktigt kulturhistoriskt värde ur lokalhistoriskt perspektiv och den är en omistlig del av Södertäljes stadskärna.

Foto: AIX Arkitekter