• Uppsala Universitetshus
    • Uppsala Universitetshus
    • Uppsala Universitetshus

Husarkitektuppdrag och ombyggnadsprojektering

Uppsala universitetshus är ett statligt byggnadsminne. Byggnaden och parken uppfördes enligt ritningar av Theodor Holmgren mellan 1877 och 1887, intill domkyrkan och universitetets första centralbyggnad, Gustavianum. Förhallen är en av den svenska 1800-talsarkitekturens förnämsta rumsskapelser och kröns av tre likformiga glaskupoler. Den halvcirkelformade aulan är byggnadens hjärta och rymmer upp till 2000 personer. Det finns även lärosalar och många andra praktrum i byggnaden. Den ursprungliga verksamheten pågår i byggnaden än idag och dess roll som samlande punkt stärks, då institutionerna flyttar till campus utanför staden. För att verksamheten ska kunna fortsätta arbetar vi med projektering av tillgänglighetsanpassning, brandsäkerhet och förnyad teknisk utrustning. Vi arbetar även med underhåll av stendetaljer i fasaderna och mindre anpassningar som den omfattande verksamheten behöver löpande.

Teknisk utrustning som är en del av vår tids behov ska infogas utan att skada helhetsintrycket och med möjlighet till utbyte utan stora ingrepp. Vi leder en stor expertgrupp där vi i samråd med brukarna och med kunskap om byggnadens historik arbetar fram system, placering och utformning.

Underhåll görs med traditionella material och metoder, exempelvis byts vittrad fasadsten där allvarliga skador finns mot ny, som bryts och huggs på traditionellt sätt. Delar med mindre och ofarliga skador sparas som en del av byggnadens patina. Interiörens fantastiska dekormålningar fästs in och ilagas av konservatorer.

Den älskade byggnaden ska även framledes vara en harmonisk helhet som används flitigt.

Vi har under tidigare etapper projekterat restaurering av hörsalar och vaktmästeri med bland annat ny fast inredning och återförande av ursprunglig färgsättning. Mona Lantzourakis är husarkitekt sedan 2012.