• restaurering-Tyresö-kyrka

Ny bisättningsbyggnad och textilförvaringsinredning m.m.

Ända sedan slutet av 1990-talet har vi kontinuerligt utfört en rad uppdrag i och omkring Tyresö kyrka. Alltifrån en ny väntrumsbyggnad som stod klar 2001 till en 2012 färdigställd bisättningsbyggnad med inbyggd kistkyl.

I samband med det senaste bygget utfördes även ny stenläggning på kyrkogårdsgångarna och åtgärder för omhändertagande av takvatten från hela kyrkobyggnaden.

Vi har även medverkat vid invändiga åtgärder och förändringar i kyrkan. I en tidigare etapp utfördes ny förvaringsinredning och kompletterande fast och lös inredning i kyrkorummet.

I samband med installation av bergvärme under 2011 hade vi uppdrag att projektera en omfattande ombyggnad av den befintliga ekonomi- och förvaringsbyggnaden längs med norra bogårdsmuren. Rumsindelning och användning anpassades till dagens behov. Bl.a. tillkom en helt ny förvaringsinredning för de kyrkliga textilierna. Även i den intilliggande äldre sakristian gjordes en komplettering med ny inredning i form av löst förberedelsealtare och nytt textilskåp, delvis för exponering och visning av textilier. Gestaltningsprinciper för all ny inredning har varit att använda massivträ av hög kvalitet, sammanfogat genom traditionell snickeriteknik, men samtidigt med ett nutida formuttryck som inordnar sig i den befintliga helhetsmiljön.

Vi hade också ett övergripande gestaltningsansvar för de ombyggnadsåtgärder och anpassningar som krävdes i kyrkorummet i samband med värmeinstallationen.

Alla dessa uppdrag har omfattat hela processen från ansökan om länsstyrelsetillstånd och ekonomiska bidrag från stiftet, via bygglovprocesser, upphandling av entreprenader och medverkan under genomförandetiden, fram till och med slutbesiktning.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter