• Trägården
    • Trägården
    • Trägården

Innovativt integrations- och instegsboende

Trägården är ett mindre, fyra våningar högt kvarter med 39 små lägenheter och offentliga lokaler i Duved, Åre kommun. AIX Arkitekter har haft uppdraget att projektera en kreativ, formsäker, rationellt konstruerad och samtidigt miljömässigt hållbar byggnad. Målsättningen har varit att samtidigt som man uppfyller ovanstående krav erbjuda lägenheter med låga hyror för studenter, ungdomar och en förväntad inflyttning till byn.

Den kvartersformade byggnaden är pilotprojektet för en serie fyravåningskvarter längs med Duveds bygata, Karolinervägen. Huset är första steget i utvecklingen av Duveds by till ett tätare samhälle med en välkomnande och levande gestaltad stadsgata. Med ekonomiskt tillgängliga lägenheter i byggnader som även erbjuder arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga kvalitéer vill Årehus förbättra förutsättningarna för integration, demokrati, tillgänglighet, service och hållbar, ej bilberoende, handel.

Förutom komprimerade planlösningar för bostäderna innehåller huset medvetet gestaltade lokaler för offentlig verksamhet. Målsättningen är att Duved tillsammans med hyreslägenheterna ska få ett tillskott av ett arkitektoniskt uttrycksfullt, socialt integrerande rum för samvaro, möten och studier i form av ett bibliotekscafé samt därutöver även ett publikt inbjudande gårdsrum. Lägenhetsfördelningen består av 1 rok., 26 kvm, 2 rok., 36 kvm och 3 rok., 49 kvm. Arkitektuppdraget har varit utvecklingsinriktat. Det har innehållit ett stort mått av tillämpat innovativt tänkande, i första hand med utgångspunkt från kunskap om regelverket för tillgänglighet, för att få den yteffektiva bostadsutformningen godkänd enligt BBR i myndighetshanteringen.

Syftet med att bygga konstruktionen i trä är, förutom de miljötekniska och som det visat sig även ekonomiska vinsterna, att ge inspiration till lokal skogs- och träindustri i Jämtland och Härjedalen att utvecklas för att i framtiden erbjuda ett närproducerat hållbart byggande.

Med ett väl tidsplanerat bygge för torrt vinterklimat kan frågorna om fukt i träkonstruktioner bemästras utan fördyrande väderskydd och tillfälliga tak. Den oisolerade trästommen restes på kort tid till ett permanent tak som har skyddat den fortsatta kompletterande byggprocessen. Kontinuerliga fuktmätningar under stomresning och färdigställande visade under hela processen betryggande värden.

Den enkla prefabricerade konstruktionen i form av KL-träskivor för bärande väggar och bjälklag levererades med på fabriken utförda hål och ursparningar för fönster och dörrar. Stommen kan kallas för en systematiserad bygglåda för enkel transport. Den ger också förutsättningar för att direkt på byggplatsen genomföra ett säkert, snabbt och rationellt montage. I upphandlingsprocessen visade sig den typen av konstruktion vara tidsmässigt tillgänglig från leverantören och även prismässigt konkurrenskraftig, i jämförelse med anbud som föreslog bjälklag och bärande väggar i stål och betong.

Med detta och kommande träbyggnadsprojekt vill byggherren Årehus stärka kommunens gröna och hållbara varumärke. Årehus vill föregå med gott exempel och visa ett klimatsmart byggande på sina fastigheter. Projektet Trägården har bidragit till att Åre kommunfullmäktige beslutat att i ägardirektivet till Årehus AB skriva in en s.k. Wood First Act, en politiskt förankrad uppgift till Årehus att av miljö-och hållbarhetsskäl alltid överväga en konsekvent och omfattande användning av trä i sitt byggande. Det innebär att Årehus har förutsättningar att bygga upp en kunskap om träbyggnader för långsiktig och hållbar förvaltning, drift och underhåll.

De miljömässiga aspekterna på husets energiförbrukning kommer till uttryck i paneler för solel på byggnadens tak. Lägenheterna har golvvärme från lokalt fjärrvärmeverk. Förhoppningen är att stommens massivitet genom stor densitet trä i bjälklag och väggar ska ackumulera invändig värme vintertid och stänga ute solvärme sommartid. Kommande mätningar av energiförbrukningen i jämförelse med andra av Årehus förvaltade byggnader kan visa om hypotesen är riktig.