Kulturmiljöanalys av kv. Tegelbruket 4, Kungsholmen

Kvarteret Tegelbruket 4 ligger intill Fleminggatan på Kungsholmen. Fastigheten inrymmer idag S:t Eriks ögonsjukhus men platsen har en lång historia av kontinuerlig vårdverksamhet. Här har vård och omsorg bedrivits under närmare 150 år, sedan invigningen av Grubbens år 1860.

Kulturmiljöanalysen togs fram som en del i en pågående detaljplaneprocess. Detaljplanearbetet utreder möjligheten att inom fastigheten uppföra bostäder. Fastigheten ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] och har en framträdande plats i stadsrummet. Kulturmiljöanalysen redogjorde för platsens historiska utveckling, identifierade och definierade dess värdebärande delar och gav riktlinjer för hur ny bebyggelse kan utformas. Avslutningsvis illustrerades utredningsområdets kulturhistoriska värden genom en känslighets- och tålighetsanalys, ett verktyg som på ett lättillgängligt sätt redovisar mer eller mindre känsliga delar av kulturmiljön.

En förändring av fastigheten skulle kunna få stor påverkan på stads- och landskapsbild samt för kulturhistoriska värden ur ett lokalt perspektiv. Kulturmiljöanalysen ligger därför med under kommande skissarbeten som ett användbart kunskapsunderlag.