Vårdprogram för Sveriges ambassadanläggning i Vilnius, Sapiegas hus, Litauen

Ambassadanläggningen förvaltas av Statens fastighetsverk och på deras uppdrag har AIX utarbetat ett vårprogram för byggnaden. Ett vårdprogram är ett förvaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefull byggnad eller anläggning och innehåller bland annat historik, dokumentation och skyddsbestämmelser. Det innehåller även kulturhistorisk värdebskrivning samt mål för det långsiktiga förvaltningsarbetet.

Ambassadanläggningen, Sapiegas hus, ligger inom UNESCO:s världsarv Vilnius gamla stad och är upptagen på Vilnius stads lista för kulturskyddade byggnader. Anläggningen består av byggnader med medeltida ursprung, påbyggda och ombyggda genom tiderna. De äldsta delarna har daterats till 1300-talet. Från denna tid och fram till idag finns alla sekler representerade i byggnaden där de olika byggperioderna ger en bild av husets dramatiska historia. Fram till slutet av 1500-talet ägdes huset av den inflytelserika furstliga familjen Sapiega, från vilken det också har fått sitt namn. Under dess långa historia har huset haft skiftande funktioner beroende på omständigheter och behov i Vilnius, bland annat har det fungerat som privatbostad, lokaler för S:t Basiliusklostret och verkstäder och bostäder för hantverkare. Efter att Litauen blivit självständigt 1990 var Sverige det första västerländska land som öppnade ambassad i Vilnius. När Sapiegas hus köptes av svenska staten 1996 var byggnaden i mycket dålig kondition och en genomgripande renovering och ombyggnad krävdes och 1999 invigdes ambassaden.

Foto: AIX Arkitekter