• Stockholms slott. Foto: Peder Lindbom

Sveriges största fasadrestaurering

Fasadrestaureringen av Stockholms slott är den största i modern tid. Restaureringen som har pågått sedan 2011 omfattar ca 30 000 kvm fasad uppdelad i totalt 25 etapper och beräknas pågå till 2050. Uppdraget som ansvarig arkitekt för restaureringen är ett av Statens fastighetsverks slottsarkitektuppdrag, där arkitekten är generalkonsult med ansvar för helheten och samordnar de kompetenser som behövs utifrån ett fastställt restaureringsdirektiv. 2015 tilldelades Anders Scherman hos AIX uppdraget som ansvarig arkitekt för restaureringen som då var i slutet av etapp 5.

Vi har i projektet knutit till oss underkonsulter med specialistkompetens inom konstruktion, plåt, stenkonservering och metallrestaurering, medan projekteringsledning, arkitektur, putsbeskrivning, stenrestaurering och antikvarisk kontroll ligger inom våra egna resurser.

Arkitektonisk skärpa, materialäkthet och trohet mot Tessins intentioner är de ledord som, liksom vid tidigare restaureringar, ligger till grund för den nu pågående fasadrestaureringen. Vi skapar en sammanhållen och genomtänkt lösning för hur fasaderna ska hanteras och restaureras med bästa möjliga långsiktiga beständighet. Arkitekturens former och detaljrikedom prioriteras framför materialens autenticitet. Vittrade detaljer och former som gått förlorade kan då behöva ersättas eller rekonstrueras. Vår uppgift blir att göra dessa val utifrån en samlad bedömning ur arkitektonisk, teknisk och antikvarisk synvinkel.

Den övergripande restaureringsmetoden bygger på de olika förhållningssätten man har till byggnaden utifrån olika betraktningsavstånd. Här tas hänsyn till minst tre olika upplevelsenivåer: fjärrperspektiv, flanörperspektiv och närperspektiv. Upplevelsen från alla dessa tre nivåer måste vägas in och tas i beaktande vid de val av material, metoder och kulörer som behöver göras.

Historia

Stockholms slott i sin nuvarande form uppfördes efter ritningar av arkitekten Nicodemus Tessins d.y. Byggnadsperioden sträckte sig från det gamla slottet Tre kronors brand 1697 fram till andra halvan av 1700-talet.

Slottets exteriöra arkitektur är starkt inspirerad av romersk barock. Fasaderna är rikt utsmyckade med skulpturer och finmejslade detaljer huggna i gotländsk sandsten som slits av väder och vind. Redan år 1770 upptäcktes de första skadorna och sedan dess har stenarna lagats och bytts ut kontinuerligt. Ungefär vart 100:e år genomförs det en genomgripande restaurering av samtliga fasader, senast under 1920-talet under dåvarande slottsarkitekt Ivar Tengbom.