• Stockholms slott. Foto: Peder Lindbom

Slottets fasad – mer än bara kulören

Stockholms slott uppfördes efter arkitekten Nicodemus Tessins den yngres ritningar. Byggnadsperioden sträckte sig från det gamla slottet Tre kronors brand 1697 fram till andra halvan av 1700-talet.

Slottets fasadrestaurering pågår sedan några år tillbaka. Vårt uppdrag har inletts med projektering av den nu påbörjade etappen som berör Nordvästra flygeln och en del av Västra längan. I kommande etapper ska vi fortsätta arbetet med resten av Västra längans fasad mot Yttre borggården och därefter vidare med Södra längans fasad mot Slottsbacken.

Uppdraget innebär att utifrån ett fastställt restaureringsdirektiv som generalkonsult genomföra detaljprojektering och uppföljning av den pågående fasadrestaureringen. Direktivet baseras på slottets betydelse som ett av landets främsta arkitekturmonument och dess 250-åriga tradition som statsöverhuvudets residens.

Målsättningen är att inte åtgärda mer än nödvändigt för att bevara fasadernas arkitektoniska skärpa. Vi skapar en sammanhållen och genomtänkt lösning för hur de ska hanteras och restaureras med bästa möjliga långsiktiga beständighet. Arkitekturens former och detaljrikedom prioriteras framför materialens autenticitet. Vittrade detaljer och former som gått förlorade kan då behöva ersättas eller rekonstrueras. Vår uppgift blir att göra dessa val utifrån en samlad bedömning ur arkitektonisk, teknisk och antikvarisk synvinkel.

Den övergripande restaureringsmetodiken bygger på de olika förhållningssätt man har till byggnaden beroende på betraktningsavstånd. Hänsyn ska tas till minst tre olika upplevelsenivåer: fjärrperspektiv, flanörperspektiv och närperspektiv. Upplevelsen från alla dessa tre nivåer måste vägas in och beaktas vid de val av material, metoder och kulörer som behöver göras vid fasadrestaureringen. En av de viktigaste frågorna när det gäller val av såväl material och kulör som ytbehandling, är förhållandet mellan sten och puts. Som ett resultat av tidigare under årens lopp genomförda fasadrestaureringar har till vissa delar uppstått en form av ”ofrivillig arkitektur”. Därigenom skapas en del oklarheter och missförstånd vad gäller arkitektoniskt uttryck och balans mellan de olika fasadmaterialen. Därför finns sen tidigare ett principbeslut om att återställa den ursprungligt tänkta arkitektoniska gestaltningen i så hög grad som möjligt – en spännande förändring som innebär att besökare kommer att kunna betrakta Stockholms slotts fasader som Tessin en gång avsåg.

Anders Scherman är förordnad som restaureringsarkitekt. Uppdraget är på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.