• stockholm central, centralstation
    • entréhall stockholm central

Omfattande uppdrag på Stockholms Centralstation

AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens största resecentrum med genomströmning av närmare 250 000 människor per dygn.

AIX byggnadsantikvarier har fungerat som Jernhusens antikvariska expertis och medverkat i en rad ändringar och restaureringar som grundförstärkning, ombyggnad av Södra paviljongen till Kollektivtrafikens hus och restaurering av Norra ankomsthallen. Jonas Bohlin har i detta sammanhang formgivit inredningen till brasserie Luzette. Vi har medverkat i Centralhallens förnyelse genom nya rulltrappor, informationskiosk, skyltning samt butiker. Vårt expertkunnande har även nyttjats i projektering av restaurering av Kungliga gången, rekonstruktionen av den tidigare 1:a klass matsalen som nu hyser Boston Grill, renovering av entréhallen, kontors- och bostadsvåningarna samt fasaderna. Vi har också gjort ett vårdprogram för Kungl. vänthallen.

Målet med omvandlingen av Centralen är att förbättra upplevelsen för resenärerna att vistas och ta sig fram genom stationen, ställa om till mer energisnål drift, samtidigt som antikvariska värden tas om hand och lyfts fram på bästa sätt.

Stockholms centralstation invigdes 1871, arkitekt var Adolf Wilhelm Edelswärd. Genom den då färdigställda sammanbindningsbanan knöts de norra och södra stationerna samman och staden fick en central station. Centralen har under sina snart 150 år kontinuerligt anpassats efter nya tider och krav, den komplexa anläggningen är och har alltid varit i ständig förändring. De största omdaningarna är ombyggnaden 1925-28 då bl a Centralhallen tillkom och ändringarna i slutet av 1950-talet då anläggningen knöts samman med tunnelbanan och fick ett undre gångstråk. Stockholm central är sedan 1986 skyddat som byggnadsminne.