Ombyggnad av S:t Görans gymnasium till studentbostäder

Vi utför på uppdrag av Serneke bygg AB bygghandlingar för ca 240 studentlägenheter samt uppehållsrum och kommunikationsytor i gamla S:t Görans gymnasium, kv Vallgossen. Vi bevarar och restaurerar de mest betydelsefulla rummen enligt avvägningar mot de höga antikvariska kraven som ställs. Utsidan renoveras och en tillbyggnad med bostäder uppförs där det ursprungligen var planerat en hörsal. Södergruppen arkitekter AB har på uppdrag av Svenska Bostäder utfört underlag till detaljplan samt förfrågningsunderlag till totalentreprenad.

S:t Görans gymnasium färdigställdes 1960 och ritades av den modernistiska arkitekten Léonie Geisendorf. Byggnaden är i Sverige ett unikt exempel på ”International style” och är också blåklassad vilket innebär att byggnaden anses motsvara kraven för byggnadsminne enligt kulturminneslagen och är därmed ”omistlig ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Förhoppningar fanns att S:t Görans gymnasium åter skulle kunna fungera som skola men efter utredningar konstaterades att lokalerna inte längre var förenliga med dagens krav. Byggnaden stod tom under en längre period då endast enstaka filminspelningar förekom i de karaktärsfyllda rummen. För att skydda byggnaden från förfall och rädda både kulturella och ekonomiska värden antogs en ny detaljplan 2013. Detaljplanen möjliggör dels bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, dels ändrad användning av S:t Görans gymnasium till studentbostäder och förskola. I planen medges även en mindre tillbyggnad. Målet är att byggnaden skall få en långsiktigt hållbar användning och att byggnadens historia kan bli levande och vävas samman till en samtida berättelse som bejakar både dåtid och nutid.