In- och utvändiga arbeten samt vård- och underhållsplan

Kyrkan är i huvudsak uppförd i tre etapper under medeltiden. Arkitekt Erik Lundberg och Uno Söderberg, projekterade den stora restaureringen på 1950-talet då medeltidskaraktären kom att tolkas och framhävas. AIX har sedan dess medverkat vid följande arbeten: 1981 genomfördes en fasadrenovering samt förändring av uppvärmningssystemet. Detta medförde ny inredning för väntrum och textilförvaring. 1996 rengjordes hela kyrkorummet och dess inventarier i form av medeltida måleri och gravkor med begravningsvapen från 1600-talet. Projektering av underhåll, mindre tillägg och justeringar för textilförvaring och verksamhet har löpande gjorts. 2006 upprättade vi en vård- och underhållsplan och under senare år har vi i två etapper medverkat vid underhållsarbeten på Bondeska gravkoret. Koret uppfördes under 1670-talet, troligen efter ritningar av Nicodemus Tessin den äldre. Arbetena under 2009 innebar bland annat att skadade sandstensornament i korets fasader åtgärdades och att takavvattningssystemet kompletterades med specialutformade hängrännor och stuprör. Vid den senaste etappen 2013 restaurerades korets blyinfattade fönster samtidigt som ytterligare stenarbeten utfördes samt att fasadputsen lagades och färgades om. Invändigt gjordes begränsade rengörings- och konservatorsarbeten på putsytor och begravningsvapen.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter