• Solna Business Park
    • Solna Business Park
    • Solna Business Park

Omvandling vid Sundbybergs nya station

Solna Business Park står inför en omvandling. Läget precis vid Sundbybergs nya station med pendeltåg, regionaltåg, T-bana och Tvärspårväg gör platsen till en unikt central nod, med nya förutsättningar för intensifierad markanvändning.

Markägaren Fabege har tillsammans med BIG architects tagit fram en vision för området där befintlig bebyggelse omvandlas och där stadsmiljövärden utvecklas, bl a med grönska. AIX har fått förtroendet att utveckla den första etappen som består av fem kvarter (varav fyra ägs av Fabege) och allmän platsmark (gator, platser och park). Arbetet har inneburit fastighetsutveckling av kontors- och bostadsmiljöer och har skett i nära samarbete med Solna stad. Till planhandlingarna hör ett gestaltningsprogram som anger gatukaraktärer och byggnadernas material- och kulörpalett. Projektet har varit på samråd.

Solna Business Park angränsar till Mälarbanan. Här tillkommer nya stationsentréer för Sundbybergs station i Solna som på så vis knyter samman områdena. Vi bistår Solna stad i detaljplaneringen av Mälarbanan.