• Sollentuna-kyrka-restaurering

Ombyggnad av sakristia och textilförvaringsinredning m.m.

Under flera år har vi fortlöpande arbetat med Sollentuna församlings kyrkor. Redan år 2004 utarbetade vi vård- och underhållsplaner för fyra olika byggnader. Däribland Sollentuna kyrka som är en ursprungligen medeltida stenkyrka.

Under åren 2007-2009 genomförde vi där ett generalkonsultuppdrag för utredning kring fuktproblem i sakristians källare med utarbetande av åtgärdsförslag. Verksamhetens behov av lokaler och utrymmen för föremålsförvaring studerades grundligt och en ombyggnad av kyrkans sakristia projekterades. Byggnadsarbetena som genomfördes under 2009 omfattade bl.a. nytt förvaringsrum på vindsplanet med ny invändig trappa och specialanpassad inredning för de kyrkliga textilerna samt en återupptagen utvändig källarentré. Gestaltningsprincipen var att den återupptagna källarentrén utformades som en rekonstruktion av en tidigare befintlig i samma läge. Nytillkommet utrymme på vinden och ny invändig trappa liksom ny förvaringsinredning, har fått ett nytt självständigt uttryck som samtidigt underordnar sig den befintliga interiören.

Under åren 2010-2011 har vi som generalkonsult, projekterat, genomfört upphandling och ansvarat för byggledning och kontroll vid installation av nytt värmesystem med anslutning till fjärrvärme. I vårt uppdrag har även en del kompletterande inredning ingått liksom en ny säkerhetsmonter för exponering av äldre metallföremål. Även i denna etapp har samma formspråk och gestaltningsidéer tillämpats.

Det senast slutförda uppdraget var arbetena med renovering och omläggning av bogårdsmurarna under åren 2011-2012, där vi har haft ett övergripande projekterings- och byggledningsansvar.

Under 2012 har vi bistått med underlag för planering och budgetering av kommande underhåll av kyrka och övriga kyrkogårdsmurar, baserat på tidigare upprättade underhållsplaner.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter