• Södra-Bancohuset-restaurering

Upprustning och grundförstärkning

Målsättningen med ombyggnaden var att skapa en bra och modern arbetsmiljö i samklang med de stora arkitektur- och kulturhistoriska värden som byggnaden besitter. Programmet och byggnadens höga kulturhistoriska värde ledde till att projektering och bygge genomfördes i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet. För att stabilisera bygganden krävdes stora ingrepp i grundläggning och murverk från 1600- och 1700-talen. Ingreppen medförde att historiska jordlager under byggnaden försvann. Parallellt med ombyggnadsarbetet skedde därför en arkeologisk utgrävning. Ett viktigt syfte med renoveringen har varit att tillgänglighetsanpassa så stor del av huset som möjligt samt att förbättra bland annat el-kanalisation och brandsäkerhet. Samtliga rum har nya ytskikt och några rum har konserverats. En särskild utmaning har varit att återställa och konservera Sessionssalen efter att rummet vandaliserades och tapeterna stals. Konservatorsarbetet underlättades av att rummet hade genomgått ortofotografisk dokumentation före stölden.

Foto: Åke E:son Lindman