Ny stadsdel i centrala Jakobsberg

I Jakobsberg växer centrumbebyggelsen ut över tidigare industrimark i sydväst och införlivar Söderdalen som blir ett stadsmässigt och livfullt område. Ca 1200 lägenheter kommer så småningom att rymmas här. Planen är utformad i ett samarbete mellan AIX, GRAD, Lindberg Stenberg och Landskapslaget. Kommunen har upprättat detaljplanen och AIX har utarbetat tillhörande gestaltningsprogram.

Läget är gynnsamt i sluttning mot sol och vatten och med befintlig trädvegetation som kunnat inordnas i planen. Med stambanan som granne i nordost har särskilda parkeringsbyggnader i flera våningar utformats som bullerskydd, delvis integrerade i sluttningen. Området har inlemmats i kommunens grönstruktur genom dels en ny vattenpark som utvecklas kring Bällstaåns begynnelsefåra dels en större gemensam park i stadsdelens inre med plats för lek och rekreation.

AIX ritar de första två kvarteren, där gestaltningsprogrammets utformningsprinciper varit viktigt stöd.

Projektet startade med parallella uppdrag 2009

Illustrationer: AIX Arkitekter / GRAD Arkitekter