Ny stadsdel i centrala Jakobsberg

I Jakobsberg växer centrumbebyggelsen ut över tidigare industrimark i sydväst och införlivar Söderdalen som blir ett stadsmässigt och livfullt område. Ca 1200 lägenheter kommer så småningom att rymmas här. Planen är utformad i ett samarbete mellan AIX, GRAD, Lindberg Stenberg och Landskapslaget. Kommunen har upprättat detaljplanen och AIX har utarbetat tillhörande gestaltningsprogram.

Läget är gynnsamt i sluttning mot sol och vatten och med befintlig trädvegetation som kunnat inordnas i planen. Med stambanan som granne i nordost har särskilda parkeringsbyggnader i flera våningar utformats som bullerskydd, delvis integrerade i sluttningen. Området har inlemmats i kommunens grönstruktur genom dels en ny vattenpark som utvecklas kring Bällstaåns begynnelsefåra dels en större gemensam park i stadsdelens inre med plats för lek och rekreation.

AIX ritar de första två kvarteren, där gestaltningsprogrammets utformningsprinciper varit viktigt stöd. Inflyttning planeras till 2015.

Projektet startade med parallella uppdrag 2009

Illustrationer: AIX Arkitekter / GRAD Arkitekter