• Slakthusområdet, hus 7 och 8
    • Slakthusområdet, hus 7 och 8

Ombyggnad av äldre fastigheter i Slakthusområdet för handel och restaurangverksamhet

Slakthusområdet i Stockholm är av samhällshistoriskt värde som ett storskaligt exempel på det tidiga 1900-talets offentliga insatser för ökad hygien inom livsmedelshanteringen och en generell ökad samhällskontroll över gemensamma intressen. Området är teknikhistoriskt intressant genom det konsekventa bruket av den senaste tekniken i fråga om installationer, som värme, ventilation, elektricitet och system för varmt och kallt vatten. De ursprungliga byggnaderna ritade av Gustaf Wickman håller hög verkshöjd. De är arkitekturhistoriskt värdefulla då de visar på den arkitektoniska omsorg som vid tiden ägnades denna typ av industribyggnader.

Hus 7 och 8 i Slakthusområdet, Johanneshov, ägs av Stockholms stad. Sedan de uppfördes som hudbod, respektive rensstuga och dyngbod, i början av 1910-talet har här inrymts verksamheter anknutna till livsmedelsindustrin. Husen är samtida och har en snarlik gestaltning. Byggnaderna ingår som en viktig del i Slakthusområdets kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljö.

Stockholms Fastighetskontor har nu utfört ombyggnad till restaurang och handel. Ett stort arbete har bestått i att riva senare tillägg, som kylrum och installationer. Fasaderna har återfått sitt ursprungliga utseende, med fönster och portar anpassade till nutida krav på energieffektivitet och tillgänglighet. Installationer för den nya verksamheten har infogats med stor hänsyn till befintlig stomme och ytskikt. Ombyggnaden ingår i ett EU-projekt, Grow Smarter, som syftar till energieffektiva lösningar för äldre fastigheter.