Vårdprogram

AIX har, som underkonsult till husarkitekt Anders Jönsson på AJ Landskapsarkitekter AB, tagit fram ett vårdprogram för Skeppsholmsbron i Stockholm. Beställare är förvaltaren Statens fastighetsverk. Arbetet är utfört vintern 2012-13.

Skeppsholmsbron finns inom förvaltningsenheten Skeppsholmen och Kastellholmen, statligt byggnadsminne med skydd genom förordning (1998:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Bron ingick några år på 1990-talet bland de skyddade byggnaderna och anläggningarna och är idag åter föreslagen skyddsföreskrifter.

Nuvarande bro stod färdig 1861 och var då en innovativ konstruktion i den tidiga ståltypen puddeljärn. Stålet tillät en smäcker konstruktion och långa spann som det tidigare brukade gjutjärnet inte hade klarat av. Ingen annan bevarad, större konstruktion i puddeljärn är känd i landet. Bron ersatte en tillfällig flottbro som stått sedan den första Skeppsholmsbron, uppförd på 1640-talet, brunnit ner år 1822. Samtliga broar har byggts för flottans behov och först vid mitten av 1900-talet kom Skepps- och Kastellholmarna att tydligt övergå från militär till civil verksamhet, med kultur och rekreation bland kärnfunktionerna.

Vid en omfattande renovering i slutet av 1990-talet ersattes brons körbana av en modern samverkanskonstruktion i betong och stål. Brons grundläggning, granitpelare och fyra bärande huvudbalkar med balkliv förhöjda till broräcken bevarades och restaurerades tillsammans med de två yttre gångbanorna.

Foto: AIX Arkitekter