Emellan och Emellanåt

Under 2018 höll Göteborgs stad en markanvisningstävling om utveckling av Skanstorget. Vårt förslag, Emellan och Emellanåt, som vi tagit fram i samarbete med 02Landskap blev ett av tre förslag som staden utsåg till att delta i en allmän folkomröstning. Efter avgjord omröstning kom vi på andra plats.

Vår vision för Skanstorget var att skapa ett levande stadsrum med ett vackert torg och livfulla gator. Förslaget tar tillvara på omgivningens olika karaktärer och öppnar sig för olika användningar av de gemensamma rummen. Både besökande och kringboende ska känna att det är ett torg man vill vara på och komma tillbaka till. Torget blir pausen mellan stadsdelarna Kommendantsängen och Haga och bibehåller den rumsliga och visuella kopplingen från Övre Husargatan till Skansen Kronan. Det blir en förlängning av den publika gröna parken som omger Skansen och förblir den öppna plats som historiskt alltid funnits söder om Haga. En fin solbelyst plats, skyddad från buller med publika lokaler. Ett vardagsnära stadsrum där man naturligt uppehåller sig.

Istället för att bebygga hela dagens Skanstorg föreslår vi ett samlat stadskvarter i torgets södra del, som en fortsättning på Kommendantsängens stenstad från 1900-talets första decennier. På så sätt kan en rest av Skanstorgets öppna yta bevaras i norr och skapa ett respektavstånd mellan stenstaden och Hagas lägre trähusbebyggelse, där byggnadsminnet kv Grenadieren direkt ansluter till Skanstorget. Siktlinjer mot Skansberget från Övre Husargatan och Skanstorgets östra del kan bibehållas.

De nya stadskvarterens volymer anpassas till den äldre stenstaden och får en arkitektur som hämtar inspiration från historien men med en samtida prägel. Skanstorgets olika byggnadsepoker förblir tydligt avläsbara. Fasaderna får överlag en klassisk indelning med en tydligt publik och livfull sockelvåning med markerade entréer som följs av välproportionerliga bostadsvåningar med franska fönster och grunda balkonger med smidesräcken. Husen avslutas med indragna takvåningar med terrass eller av tak med kupor. Materialitet och omsorgsfulla detaljer vid takfot och sockelvåningar blir framträdande utgångspunkter i husens gestaltning. Förslagets material varierar i Göteborgs karaktäristiska gula och gulgråa tegelfasader och kombinerat med slätputs och med ett omsorgsfullt detaljerat hus i grön keramik. De rikt gestaltade fasaderna mot torget, inspirerad av stenstadens arkitektur, blir Kommendantsängens nya stadsfront mot Haga. På torget placeras en mindre byggnad i trä och glas, en publik paviljong med bibliotek, en deli och en offentlig takterrass. Paviljongen ansluter till Hagas låga skala på ett respektfullt sätt. Förutom att tillföra ett publikt program med Bibliotek ger paviljongen torget skydd för buller och fångar effektivt in eftermiddags- och kvällssolen.

Förslaget innehåller, förutom torget och paviljongen, ca 195 lägenheter, en förskola med 4 avdelningar samt 200 parkeringsplatser. Lägenheterna är en blandning mellan bostadsrätter och hyresrätter, 60% vs 40%, och varierar i storlek mellan 1 rok till 5 rok. Entréplan innehåller lokaler och ateljélägenheter som bidrar till stadslivet och till ett levande gaturum.

Hållbarhetsaspekterna är såklart centrala i projektet. Främst den sociala trygghetsaspekten med lokalernas program. Den publika platsen och förskolans utformning har nogsamt beaktats. Men ett hållbart projekt förutsätter ju att även ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter säkerställs. Lättillgänglig cykelparking, cykel- och bilpool, god avfallshantering och hållbara materialval blandas med stor omsorg om de offentliga rummen, tillgänglighet och funktionsblandning för att skapa trygga, levande stadsmiljöer.