Ombyggnad av den treskeppiga kyrkan vid stora torget i Södertälje

Sedan en parallellskiss 2007 har vi planerat ombyggnaden i samarbete med församlingens förtroendevalda och anställda. Målet har varit att dagens verksamhet ska fungera i samklang med byggnad, teknik, inredning och utsmyckning. Krav rörande kulturmiljö, brandskydd, arbetsmiljö och tillgänglighet skulle bli tillgodosedda och det var dags för underhåll.

Sidoskeppen har fått ett nytt gångsystem. Rörelsemönstret tar upp 1700-talets möblering och förbinder de viktiga mindre rummen med koret på ett enkelt sätt. De nya gångarna kantas mot yttermurarna av ny möblering för dagens behov, bland annat barnens kapell, yta för kyrkkaffe och ljusträd. Mot mittgången har 1960-talets bänkkvarter bevarats och kompletterats med flyttbara bänkar vid kortrappan. Det stora koret har utvecklats med ett nytt altare vänt mot församlingen. Ommöblering för mässa, kör, dop, begravning, konserter mm har underlättats genom att gravhällar med hög relief flyttats och förvaringsmöbler infogats. En tillgängligt WC har smugits in i kyrkorummets nordvästra del. Ramper och lyftbord har byggts för att även gravkoren ska kunna nyttjas för andakt och förberedelse. Nya specialritade belysningsarmaturer har hängts in i kronornas pendlar för att få bländfritt läsljus och för att framhäva inventarierna, som har konserverats. I sakristian och det Lovisinska gravkoret har ny inredning för textilförvaring, väntrum och väktmästarkontor byggts.

När rörelsemönster, teknik, och planlösning fallit på plats har detaljer ägnats stor omsorg. Gedigna material och traditionella tekniker har använts både vid underhåll och i de nya delarna. Vår önskan är att den nya familjen av möbler ska bli en avläsbar årsring som för ett samtal med äldre delar och i framtiden kompletteras med nya.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter