Antikvarisk utredning och framtagande av skydd i detaljplan av västra Roslags-Näsby

På uppdrag av Täby kommun har AIX utfört en antikvarisk utredning av fem byggnader i västra Roslags-Näsby. Området är föremål för genomgripande förtätningsplaner och utredningens syfte var att ta fram ett underlag för beslut om bevarande och förslag på eventuella planbestämmelser för de fem byggnaderna. AIX uppdrag var i ett första steg att karaktärisera och värdera dem samt att föreslå vilka som var i behov av skyddsbestämmelser i kommande detaljplan. I utredningen tog vi också fram en kortfattad historik och beskrivning, både av de enskilda byggnaderna och av området som helhet.

Roslags-Näsby är en stadsdel i södra delen av Täby kommun, vid kommungränsen till Danderyd. Den växte fram som en järnvägsknut under 1800-talets senare del, och utvecklades under det tidiga 1900-talet till en expansiv villastad. Vid seklets mitt etablerades det som centrum för Täby köping, senare Täby kommun. Roslags-Näsbys kärna är ännu stationen med samma namn, en av Roslagsbanans knutpunkter.

De byggnader som ingick i den antikvariska utredningen bidrar alla på olika sätt till berättelsen om Roslags-Näsbys samhälle och dess utveckling. Två välbevarade trävillor från 1900-talets första decennium vittnar om områdets tidiga uppbyggnadsfas. Täby gamla kommunhus och ett flerbostadshus i kvarteret Blåklinten ritades båda 1950 när Roslags-Näsby på allvar etablerade sig som köpingens centrum. Det så kallade Gamla elverkshuset uppfördes 1960 med syfte att samspela med 1950-talsbyggnaderna och för att delvis rymma en växande kommunal administration.

Som ett andra steg i uppdraget formulerade vi förslag till skyddsföreskrifter för Kommunhuset och flerbostadshuset samt varsamhetsbestämmelser för de två villorna. Avsikten är att de ska integreras i det nybyggda området och utgöra en historisk förankring i områdets tidigare skeden. Även Elverkshuset planeras ingå i det nya området.

Foto: AIX Arkitekter