• Övre Vasastaden i Linköping, kv. Alnen. Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter

En ny stadsdel i Linköping, detaljplan för kvarteren Automaten och Alnen

I stadsdelen Vasastaden pågår detaljplanearbete för kvarteren Automaten och Alnen. Linköpings kommun och fastighetsägarna gav tre konsultföretag uppdraget att ta fram idéer för formgivning av den blivande bebyggelsen i kvarteren. Syftet var att ta fram underlag för kommunens detaljplanearbete. Förslagen lämnades in i mars 2009. Vårt förslag premierades av bedömningsgruppen för dess analys av befintliga kvartersstrukturer och kommer att ligga till grund för fortsatt planarbete i området. Vi har därmed uppdrag att ta fram ett underlag för detaljplan och utveckla gestaltnings- och kvalitetsprogram för ca 700 bostäder. Under senhösten 2009 redovisade vi ett utvecklat förslag som möjliggör detaljplanering av delar av kvarteren. Vi samarbetar med AJ Landskapsarkitekter AB.