• Östermalms saluhall
    • Östermalms saluhall
    • Östermalms saluhall

Läsbara spår i blåklassad saluhall

Östermalms praktfulla saluhall genomgår en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambitionsnivå beträffande tillvaratagande av kulturhistoriska värden. Färgsättning, dekormåleri och salustånd återställs till ursprungligt utförande. AIX medverkar sedan 2017 som antikvariskt sakkunniga på uppdrag av Tengbom arkitekter. Byggherre är Stockholms stad genom Fastighetskontoret.

Saluhallen uppfördes 1888 efter ritningar av arkitekterna I.G. Clason och Kasper Salin. Efter endast ett halvårs byggtid kunde saluhallen invigas och efter det har den bevarat sin funktion under alla år. Lätta gjutjärnskonstruktioner för stora spännvidder och höga rumshöjder utvecklades och fick ett stort genomslag under andra hälften av 1800-talet. Konstruktionerna användes genomgående för järnvägs-, salu- och utställningshallar liksom för större växthus. Idag är Östermalmshallens gjutjärnsstomme från Motala Verkstad en av Stockholms äldsta och bäst bevarade. Saluhallen är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, den högsta klassningen, vilket innebär att den har synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Förutom en välbehövlig upprustning av hallen med tillhörande restauranger och serviceytor omfattar det pågående projektet ett anslutande hotell- och restaurangkomplex. En kringbyggd gård söder om saluhallen, tidigare med småindustri och kontor, kommer att glasas över och integreras med hallen genom en ny muröppning. Hotellrum inreds i gårdsbyggnaderna och i det tillhörande gathuset. Gårdsplanen kommer att användas som serveringsyta.

Dagens krav på bland annat ventilation, energianvändning och tillgänglighet medför ofta att äldre byggnader utsätts för stora ingrepp. Fortfarande återstår frågor att lösa i Östermalms saluhall, där vi bidrar med synpunkter på bevarande och återskapande av ursprungligt eller tidstypiskt utförande. Det vi arbetar för är att historiens spår fortfarande ska vara läsbara i byggnaden och i stadsmiljön.