• Kv Valören

Kulturmiljöanalys i centrala Eskilstuna

AIX Arkitekter har tagit fram två separata kulturmiljöanalyser för två platser i Eskilstuna stad – kv. Nystavaren 5, 6 och 7 samt kv. Valören 1 och 2. Utredningarna fungerar som stöd för beslut, prioriteringar och ställningstaganden i det pågående detaljplanearbetet.

Förutom ett före detta myntverk från 1970-talet i Kv. Valören är de utredda fastigheterna obebyggda och används som markparkering. De är därför lämpliga platser för staden att förtäta. Syftet med kulturmiljöanalyserna blev därför att definiera fastigheternas betydelse för sin direkta närmiljö, deras roll i riksintresset för kulturmiljövården och eventuellt tillkommande bebyggelses inverkan på stadsbilden. Utredningarnas syfte var också att relatera fastigheterna till andra kulturhistoriska lämningar i närområdet.

Kulturmiljöanalyserna redogör för platsernas historia, beskriver deras nuläge och preciserar deras kulturhistoriska värden. Utredningarna är rikt illustrerade med fotografier och historiska kartor. För att på ett pedagogiskt sätt redovisa fastigheternas förändringskapital och vilka delar som är känsligare än andra utfördes känslighet- och tålighetsanalyser.

Inom ramen för uppdraget ingick även att ta fram en antikvarisk konsekvensanalys för varje område vars syfte var att beskriva respektive planförslags inverkan på riksintresset och platsens kulturhistoriska värden.