• NK, Nordiska Kompaniet
    • NK, Nordiska Kompaniet

NK – handelspalats i varsam omdaning

Nordiska Kompaniet har en hundraårig historia som handelspalats på Hamngatan i Stockholm. Den stora jugendbyggnaden ritades av Ferdinand Boberg och invigdes 1915. På 1960- och 1970-talet kompletterades den med nya volymer mot Regeringsgatan, ritade av arkitekterna Hans Asplund respektive Bengt Lindroos. Varuhuset är ett av få bevarade från det tidiga 1900-talet, och grundaren Josef Sachs idéer om handel som skådespel och livsstil lever i hög grad kvar idag. NK-huset är en stark symbolbyggnad och en komponent i stadens identitet, som idag rymmer drygt hundra butiker under den gemensamma NK-flaggan. Nu planeras en varsam ombyggnad där ett av målen är att förstärka en samstämmig interiör. Kunskap om varuhusets historia och tidigare gestaltning är en viktig grund för processen, liksom vetskapen om vilka komponenter som har ett högt bevarandevärde och vilka som istället har potential att utvecklas. 1915 års byggnad är blåklassad av Stockholms stad, medan tillbyggnaderna är grönklassade. Det innebär ett stort bevarandevärde som ställer höga krav på varsamhet.

AIX har gjort en kulturhistorisk utredning som underlag för framtida förändringar och anlitas som antikvariskt sakkunnig. NK har förutsättningar att under lång tid framöver behålla sin position som landets främsta ”kommersiella teater”. Vi är anlitade av fastighetsägaren för att bidra till att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värden som ger varuhuset dess dignitet och särställning.