Modernisering av trädgårdsmästarbostaden

Vid Nedre Manilla på Djurgården ligger den s.k. Trädgårdsmästarbostaden. Byggnaden har en lång byggnadshistoria där de äldsta delarna daterar sig från 1790-talet. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering.

AIX fick 2010 i uppdrag att ta fram en antikvarisk förundersökning, vilken ledde vidare till projektering för anpassning av byggnaden till en modern bostad med nutida standard. Byggnadens två plan som inte tidigare hade någon förbindelse har sammanbundits med en ny invändig trappa. På det nedre souterrängplanet har en ny tillbyggnad förlagts som i storlek i stort motsvarar ett tidigare växthus på platsen. Tillbyggnaden har getts en samtida utformning, samtidigt som tanken är att den ska samspela med och underordna sig den äldre byggnaden.