Upprustning och antikvarisk förundersökning

Lidingö stadshus, ritat av Sten Samuelsson arkitektkontor och färdigställt 1975, var ursprungligen tänkt som en del i en större centrumanläggning. Bakom planen med de på rad uppställda – och med förbindelsegångar sammankopplade – byggnadskropparna låg tankar om flexibilitet, utbyggbarhet och orienterbarhet. Byggnaden har, mycket på grund av sin karakteristiska aluminiumfasad, kommit att bli ett modernt landmärke på Lidingö. Några större förändringar har inte skett sedan 1970-talet och stadshuset är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i översiktsplanen.

Arkitektuppdraget bestod i att framställa Förfrågnings- och Bygghandlingar avseende byte av glasfasad, tillkommande teknikrum på tak och kompletterande funktioner såsom reception och mötesrum. Utöver detta en allmän upprustning av publika ytor och kommunikationer med ett antikvariskt perspektiv. Inom projektet rymdes även en utökad säkerhetszonering för byggnaden.

2010 tog vi fram en förenklad antikvarisk förundersökning över huset och 2012 fick AIX i uppdrag att göra en utökad förundersökning, som också innehöll en kulturhistorisk klassificering av byggnadens olika delar. Tanken med förundersökningen är att den ska fungera som ett underlag i samband framtida ombyggnader i huset.

Foto: AIX Arkitekter