Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys

Bristen på både studentbostäder och mark att bygga på är påtaglig i Stockholm. På grund av detta planeras förtätning av Lappkärrsbergets studentbostadsområde, kvarteret Filosofen m.fl., norr om stadens universitetsområde. Området är av kulturhistoriskt intresse. I samband med planerna har AIX genomfört en antikvarisk förundersökning för att utreda områdets historia och definiera dess kulturhistoriska värden. Vi har också gjort en antikvarisk konsekvensanalys av det aktuella förtätningsförslaget i förhållande till de värden vi identifierat hos området.

Lappkärrsbergets studentbostadsområde, ”Lappis”, ligger insprängt i Kungliga nationalstadsparken. Bostadsområdet är SSSB:s största och det är omgivet av grönområden, uppfört i ett spricklandskap med stora nivåskillnader. 1962 fick arkitekterna Hans Borgström och Bengt Lindroos i uppdrag av SSSB att projektera bostadsområdet och utbyggnaden skedde etappvis åren 1966-70.

Området planerades som en självförsörjande, trafikseparerad enhet med ett torg för handel, förskolor och parkeringshus i bebyggelsens utkanter. Det fick en meanderformig plan med uppbrutna byggnadsvolymer och variation mellan öppet och slutet. Lamellhusen var tidstypiskt tjocka och låga med platta tak och med horisontellt uppbyggda röda tegelfasader med listverk och krönande gesims i ljus betong.

Området gränsar skarpt mot den omgivande naturen och underkastar sig dess topografi. Inom denna slutenhet skapas värdefull variation genom de omväxlande öppna och slutna rummen. Denna växling, liksom den tydliga gränsen mellan bebyggelsen och naturen, lyftes fram som kvaliteter viktiga att beakta vid förtätningen.

Foto: AIX Arkitekter