• Kv Vindmöllan
    • Kv Vindmöllan
    • Kv Vindmöllan

Nytt bostadskvarter i Söderdalen

Vindmöllan är det tredje kvarteret som uppfördes i utbyggnaden av Söderdalen i Jakobsberg. Vindmöllan byggs som ett stadskvarter bebyggt på tre sidor. Bebyggelsen formar en halvöppen gård som är öppen mot eftermiddagens västersol. Kvarteret innehåller ett stort antal små lägenheter, huvudsakligen i fyravåningsvolymerna och ger tillsammans med större lägenheter i sexvåningsvolymen sammanlagt 126 lägenheter.

Mot Mäldvägen i öster är kvarteret sex våningar högt, vilket trappas ned till fyra i gårdens norra och södra skänklar. Hela kvarteret ges en bas av en tydlig sockel i mörkt brunrött tegel. Sockeln tar upp omkringliggande gators nivåskillnader och håller ihop stadskvarteret till en tydlig enhet.

Den högre byggnadsvolymen i öster byggs av tegel och accentueras av indragna, delvis inglasade balkonger på volymens gavlar. Gatufasaderna mot norr och söder, liksom gårdsfasaderna, putsas i en varmvit ljus kulör. De putsade fasaderna får en strikt fönsterplacering som kompletteras av generösa balkonger vilket ger ett livfullt gaturum. Alla byggnadens entréer nås från kvarterets omgivande gator.

Bygghandling blev klar i mars 2015 och inflyttning skedde under 2017.

Söderdalen ligger i sydvästra Jakobsberg i anslutning till centrum på tidigare industrimark. Området omfattar 1200 lägenheter i stadsmässiga, livfulla, soliga och gröna kvarter. Planen är utformad i ett samarbete mellan AIX, GRAD, Lindberg Stenberg och Landskapslaget. Kommunen har upprättat detaljplanen och AIX har utarbetat tillhörande gestaltningsprogram.