• Kv Trollskogen
    • Kv Trollskogen

Effektiv arkitektur i flerfamiljshus

I det nya området Annedal i nordvästra Stockholm har vi ritat ett kvarter som med enkla arkitektoniska medel givits en egen tydlig identitet utan att någon lösning blev för kostsam.

Kvarteret har varierande hushöjder, högre mot parken i norr och lägre mot gårdsgatans intimare skala i öster. Kvarterets yttre hörn utgör tydliga kännemärken med sina indragna gröna balkongpartier i gatunätets siktlinjer. Mot parken leker byggnaden med gatans knäckta linjer i en friare utformning. Gården är utformad i olika nivåer för att skapa en lekfull miljö för barn att vistas i.

Speciellt fokus har lagts på balkongerna, portarna, lokalerna och sockeln – kvartersdelar som berikar det offentliga rummet. Mot gården återkommer balkongräckena och ger en enhetlig karaktär till kvarteret. De lägre taken är synliga från många av lägenheterna och täcks med sedum för att få ett fint samspel med grönskan på gården.

Lägenheternas storlekar har optimerats så att alla kvadratmetrar används i rätt rum och inte i korridorer och passager. Lägenheterna är yteffektiva med goda förvaringsmöjligheter. Våtrummen samlades i samma område kring gemensamma tekniska schakt för att uppnå ytterligare funktionskrav.

Järntorget Bostad har med Kv Trollskogen uppnått kraven för nivå Silver i Swedish Green Building Councils miljöklassningssystem. Projektet uppnår även energikravet om 55 kWh/m2 A-temp/år. Under projekteringen hade vi kontinuerligt fokus på installationerna för att återvinna energi. Att producera en väl isolerad byggnad var därmed en självklarhet. Våra utmaningar koncentrerades kring solvärmelast, termiskt klimat under sommaren och vinter, dagsljus, val av byggvaror samt ljudmiljö.

Ett led i projektets hållbarhetsambitioner och en trivselfaktor för de boende var att öka grönytefaktorn och kunna plantera stora träd på gården, därför valde vi att lämna en del av ytan utan underbebyggelse eller garage.

Kvarteret Trollskogen är ritat av GRAD arkitekter som sedan 2018 är en del av AIX.