Kontorshus och handelscentrum intill Hammarbyverket

Fabege har utvecklat hotell, kontor, handel och garage i Hammarby Sjöstad. Kvarteret Skeppshandeln utgör en portalbyggnad för Sjöstadens västra front. Skeppshandeln utgör tillika en pendang till Luma-fabriken. De båda fastigheterna omgärdar det centrala parkrummet i stadsdelen och vi har hämtat inspiration från Luma till fönstrens placering och rytmisering. Närheten till Hammarby allé, vattnet och värmeverket präglar kvarteren och gestaltningen har tagit avstamp även i detta.

Mot Hammarby allé har ett storslaget glasparti med bakomliggande träskivor placerats som också blir kvarterets arkitektoniska signum.

Byggnaden är, mot Allén, tredelad i vertikalled med indragen bottenvåning och takvåning för att ge speciell karaktär åt fastigheten. Detta i samklang med gestaltningsprogrammet för området där Stadsbyggnadskontoret definierat vissa eftersträvansvärda grundkvaliteter.

En arkitektonisk idé om skivmaterial på fasadelementen fungerade utmärkt med högt ställda täthets- och fuktskyddskrav. Fasader mot kvarterets utsidor i huvudsakligen ljus kulörställning mot Värmeverket i väster och mot del av Textilgatan i anslutning mot Hammarby allé. Mot insidan av kvarteret förekommer ett större inslag av trä i fasaderna för ett mer intimt, mustigt och maritimt uttryck, med anspelning på närheten till Hammarby sjö.

Huvudentréerna mot allén har utformats som bakomljusbelysta glas- och träportaler, med viss variation för respektive hyresgäst, samtidigt som de i grundformen är likartade och bildar en helhet.

Byggnaden är certifierad enligt svenska klassningssystemet Miljöbyggnad, nivå Guld.