Kulturmiljöanalys av kv. Överkikaren 30, Hornsgatan 20

Inför en ombyggnad av kv. Överkikaren 30 har AIX byggnadsantikvarier utfört en kulturmiljöanalys av området kring SKL:s kontorshus, som uppfördes 1989 efter ritningar av arkitekten Mats Edblom. Kvarteret ligger intill Mariaberget, en känslig historisk miljö med enhetlig bebyggelse från 17- och 1800-talet som utgör en värdekärna i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Kv. Överkikaren var ett av Stockholms mest omtalade och påkostade byggnadsprojekt under 1980-talet i offentlig regi. Byggnadskomplexet läkte det ”sår” som uppstått i stadsbilden då Söderleden drogs fram på 1940-talet. De byggnadsvolymer som uppfördes uppfattades av samtiden som påtagliga och orsakade en intensiv stadsbyggnadsdebatt.

Utredningens huvudsakliga syfte har varit att definiera och analysera kontorshusets kulturhistoriska värde, dess interiör och exteriör samt dess betydelse för stadsbilden. Kulturmiljöanalysen redogör för områdets historia, beskriver dess nuläge och beskriver platsens kulturhistoriska värden. Utredningen är rikt illustrerad med fotografier och historiska kartor. För att på ett pedagogiskt sätt lyfta fram områdets karaktär innehåller utredningen kartor som visar t.ex. byggnadernas ålder och våningshöjd, viktiga siktlinjer och vyer, landskapselement och topografi etc.

Foto: AIX arkitekter