Kulturmiljöanalys av Kv. Gillet 1, Torshälla

I samband med en pågående detaljplaneprocess har AIX Arkitekter tillsammans med Landskapslaget fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag av fördjupad karaktär som stöd för beslut, prioriteringar och ställningstaganden inför detaljplanearbetet. Arbetet har utförts på beställ­ning av Eskilstuna kommun.

Syftet med kulturmiljöanalysen var att definiera fastighetens och den närmaste omgivningens historia och kulturhis­toriska värden – enskilda byggnader, topografi, parkrum, omgivande bebyggelse m.m. Utredningens syfte var också att relatera kv. Gillet till andra kulturhistoriska lämningar i närområdet. Fastigheten ligger inom riksintresset Torshälla [D2]. Tillkommande bebyggelse kan få stor inverkan på stadsbilden och utpekade kulturhistoriska värden. Kulturmiljöanalysen blir därför ett nödvändigt kunskapsunderlag för att i ett senare skede kunna be­skriva förslagets konsekvenser för platsens kulturhistoriska värden.

Kulturmiljöanalysen redogör för områdets historia, beskriver dess nuläge och preciserar platsens kulturhistoriska värden. Utredningen har ett rikt bildmaterial med fotografier, illustrationer och historiska kartor. För att på ett pedagogiskt sätt redovisa fastighetens förändringskapital och vilka delar som är känsligare än andra utfördes en känslighet- och tålighetsanalys. Analysen ger riktlinjer för hur förändringståliga olika delar av utredningsområdet är.

Foto: Fredrik Olsson, AIX arkitekter