Nytt landmärke i Linköping

Kv Automaten ligger vid Steningeplatsen som kommer att bli en viktig plats i det framtida Linköping. Planerna på ett flyttat resecentrum och tillhörande förändringar i trafikföringen gör platsen till en ny entré till innerstaden. Detaljplanen betonar detta genom en platsbildning och högre byggnadshöjd. Det tillhörande gestaltningsprogrammet markerar byggnaden som en arkitektoniskt fritt artikulerad solitärbyggnad vilken tillsammans med platsen skall vara identitetsskapande. Projektet skall ses som en vertikal markering i en i övrigt homogen bebyggelsefront.

Projektets volymetri är formad som en helhet bestående av tre delar: en lägre sockelvolym med två uppskjutande volymer i olika höjd. Byggnaden är en hybrid med ett sammansatt program: handel, kontor och bostäder.

Fasaderna utförs i skivmaterial i två huvudkulörer. Entréerna mot Steningeplatsen utförs något indragna. Sockelvåningens fasad utförs av sten.

Kv Automaten ingår tillsammans med Kv Alnen i stadsbyggnadsprojektet Övre Vasastaden.

Illustration: AIX Arkitekter