Kulturmiljöanalys kv. Norrström 2, Operan

AIX har inom projektet ”Ny Opera i Operan” tagit fram en kulturmiljöanalys (KMA) som ett av flera underlag i en pågående detaljplaneprocess. Detaljplaneprocessen handlar om en eventuell möjlighet att tillbygga Kungliga Operahuset i Stockholm.

Arkitektfirman Ahrbom & Partner Arkitekter har, tillsammans med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, av Statens fastighetsverk fått i uppdrag att utreda möjligheten för en ”Ny Opera i Operan”. Projektet omfattar en genomgripande ombyggnad av den gamla operabyggnaden för att skapa en förnyad nationalscen för opera och balett. Utredningen omfattar även Operakällarens lokaler.

En eventuell om- eller tillbyggnad av Operan har stor inverkan på den omgivande stadsbilden samt kulturhistoriska värden inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Kulturmiljöanalysens syfte är att förutsättningslöst redogöra för operabyggnadens och den närmaste omgivningens historia, karaktärsdrag och definierade kulturhistoriska värden i relation till riksintresset. Analysen ska fungera som ett kunskapsunderlag som ger en förståelse för byggnaden och berörda stadsrum samt deras kulturhistoriska sammanhang.

Kulturmiljöanalysen utgör ett kunskapsunderlag i detaljplan- och programhandlingsskedet. I ett senare skede används analysen även som ett underlag för att kunna beskriva konsekvenser för berörda kulturhistoriska värden.