Nytt centrum för musiklivet i Stockholm

Sedan 2003 har vi varit engagerade i utvecklingen av Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm. Ambitionen är att skapa ett nytt centrum för svenskt musikliv samtidigt som platsens kulturhistoriska värden tillvaratas.

Kungliga musikhögskolans pånyttfödelse
På uppdrag av Akademiska Hus har vi fått förtroendet att utforma den nya Kungliga Musikhögskolan, KMH, i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen. Skolan har varit placerad på samma tomt sedan 1956 då man flyttade in i nybyggda lokaler. 1971 övertogs dessutom lokaler från Statens Normalskola.

Nu har planerna realiserats på en samlad anläggning i ett synligt läge i staden. Med ny teknik och arkitektur är målet att KMH ska bli världens modernaste musikhögskola. Ambitionen är också att den ska bli en livskraftig mötesplats och kulturscen för stadens invånare. Det nya campusområdet består av två nya byggnader och den byggnadsminnesförklarade stallanläggningen. Skolan inrymmer fyra publika konsertsalar avsedda för både undervisning och uppträdanden. Varje sal är ämnad för olika musikaliska inriktningar med skilda akustiska behov. Detta har resulterat i fyra unika uttryck. Arbetet med klangskalen har krävt ett långtgående samarbete med akustiker för att nå specifika ljudmässiga och arkitektoniska lösningar.

Vision och arkitektur
Vårt mål var att skapa en vacker och inspirerande högskola. Arbetet har bjudit på flera utmaningar. Skolan ska samverka med den kringliggande stadsbilden och vara en levande mötesplats för studenter och allmänhet. Samtidigt skulle hänsyn tas till den befintliga, byggnadsminnesförklarade stallanläggningen. En modern musikhögskola ställer även höga tekniska krav på klangbehandling och ljudisolering, vilket har påverkat byggnadernas invändiga utformning.

Med en huvudbyggnad i guldskimrande glasskrud får skolan en tydlig identitet som lockar till interaktion. Denna samsas med en stramare, långsmal sidobyggnad med entré till campus via en portik. Tillsammans inlemmar dessa byggnader stallanläggningen och bildar en helhet där det gamla och nya berikar varandra. Som arkitektoniskt uttryck har vi arbetat med begreppen musikverkstad, rytm och guldskimrande mässing, teman som går igen bland annat i materialvalen. Entréhallen i glashuset är skolans hjärta där alla kommunikationer och foajérna till konsertsalarna samlas. Här finns även restaurang Oktav som är öppen för allmänheten. Under projekteringen har vi arbetat utifrån målet att KMH ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggnationen avslutades under försommaren och i augusti 2016 välkomnades första eleverna till sin nya skola. Högtidlig invigning i närvaro av kungaparet följt av en folklig inflyttningsfest i dagarna tre gick av stapeln i januari 2017.

Kungliga Musikhögskolan inrymmer för AIX del flera uppdrag med både byggherre (Akademiska Hus) och hyregäst (KMH) som beställare. Ansvarig konsertsalar: Annika Askerblom, ansvarig studios: Anne Lagerheim, ansvarig scenteknik: Torsten Nobling. Ansvarig byggnadsantikvariskt uppdrag: Johan Engström.