Ombyggnad för ökat brandskydd

Det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott omfattar 13 byggnader med omgivande slottspark. Huvudbyggnaden uppfördes i två etapper under 1630- och 1670- talen av Karl Karlsson Gyllenhielm och Magnus Gabriel de la Gardie. I 220 år har anläggningen brukats som militärhögskola. Mellan 2003 och 2007 har vi arbetat med en ombyggnad för att stärka brandskyddet i huvudbyggnaden. Gränser mellan Brandceller har lagts i lämpliga lägen och många dörrar har byggts om respektive kompletterats. Larm och skyltning har planerats in i miljön där stucktak, paneler och andra byggnadsdelar ska hanteras varsamt både vad gäller ingrepp och tillägg.

Foto: AIX Arkitekter