Antikvariska underlag inför exploatering av kvarteret Kabelverket

I kvarteret Kabelverket 2 finns LM Ericssons tidigare kabelfabrik. Fabriken var verksam från 1910-talet fram till 1990-talet. Den ursprungliga stora industribyggnaden ersattes på 1950-talet av nuvarande huvudbyggnad. I utredningsområdet finns även kontorshus och en livsmedelsfabrik i intilliggande kvarter.

Älvsjö är en expansiv stadsdel med goda kommunikationer söder om Stockholms innerstad. Den tidigare industrianläggningen ligger nära pendeltågsstationen och är idag till stora delar tom på verksamhet. Nu planeras att riva merparten av fabriksbyggnaderna och istället uppföra bostadskvarter inom fastigheten och i närliggande kvarter. AIX har inför detta projekt gjort en antikvarisk förundersökning av exploateringsområdets nuvarande bebyggelsemiljö samt en analys av det föreslagna projektets konsekvenser på områdets kulturvärden.

LM Ericssons f d kabelfabrik är grönklassad av Stockholms stadsmuseum. Det betyder att dess kulturhistoriska värden är höga. Delar av bebyggelsen är från etableringsfasen i 1900-talets tidiga del, bland annat anläggningens ursprungliga kontorshus Klockhuset. Ture Wennerholm, arkitekten bakom LM Ericssons huvudkontor vid Telefonplan, har ritat fabriksbyggnaden och en kraftcentral, båda väl gestaltade funktionsbyggnader. Huvudbyggnaden byggdes ut i etapper av Wennerholm och hans efterträdare Carl Dahl Steffenson. Området fick vid 1900-talets slut ett tillskott av större kontorshus.

Kabelverket är en sammansatt miljö där gula tegelfasader håller samman de inbördes mycket varierande byggnadsvolymerna. Området är dynamiskt med en karg industriell karaktär och långa siktlinjer som både förenar och skiljer fabriksområdets ursprungligen skilda funktioner. Den planerade exploateringen innebär en total omvandling. Valda delar av kvarterets byggnader bibehålls för att ge den nya bebyggelsen en anknytning till 1900-talets industrihistoria i kvarteret.

Foto: AIX Arkitekter