Stadsplan och byggnader för Jiao Tong University International Exchange Campus

AIX har på uppdrag av Jiao Tong University i Shanghai tagit fram skisser för en stadsplan till ett 80 000 kvm stort Internationellt Exchange Campus. Projektet innebär också förslag till utformning av ett 15 000 kvm stort Business Center där KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, i Stockholm planerar ett speciellt Swedish Center. Med stöd från European Wood, Skogsindustrierna och Tillväxtverket utarbetas planer för ca 40 000 kvm byggnadsarea som kan konstrueras med utgångspunkt från modern träbyggnadsteknik för flervåningshus. AIX skisser utgår från kontorets egen träbyggnadssystematik med 70 kvm moduler i platta paket som kan transporteras i containrar på oceangående fartyg, tåg och lastbil.

Från kinesiskt håll visar man ett ökande engagemang att ta del av svenskt och europeiskt kunnande kring arkitektur, stadsplanering, design och byggnadsteknik som tillvaratar trä. Trä som förnyelsebart byggnadsmaterial som med utgångspunkt från fotosyntesen i växtprocessen dessutom tar upp och lagrar globalt spridda koldioxidemissioner betraktas av många kineser som mycket intressant. Tillsammans med den låga vikten hos trä ger det utrymme att planera ett low carbon footprint som också omfattar hänsyn tagen till utvinnings, tillverknings och transportskeden i byggmaterialprocessen. Den låga vikten hos trä kan dessutom vara en avgörande fördel när man bygger i områden med risk för jordbävning.

Den 28 oktober var AIX på besök i Shanghai och föredrog projektet inför Jiao Tong Universitys ledning och president Zhang Jie. I början på november redovisas projektet i en rapport. Rapporten ska användas som underlag för fortsatta diskussioner kring projektets förverkligande med den svenska och europeiska skogs- och träindustrin.

Illustrationer: AIX Arkitekter