• Huvudsta 3:1
    • Huvudsta 3:1
    • Huvudsta 3:1

Bostadsförtätning i Huvudsta

Vi arbetar med en ny stadsplan för att utveckla Huvudsta. Målet är att skapa en stadsmiljö med tydliga gaturum och öppna gröna gårdsmiljöer. Visionen är en god stadsmiljö med grönska, trivsamma friytor och fungerande förutsättningar för ekosystemtjänster.

Projektet Huvusta 3:1 syftar till att skapa ny bostadsbebyggelse utmed Huvudstaleden i Solna, ett punkthus och två längre meanderformade kvarter. Två smala parkeringshus placeras som ett bullerskydd mellan den nya bebyggelsen och Huvudstaleden. Huskropparna har gjorts sammanhängande för att skapa en bullerdämpad sida mot befintlig bebyggelse. De är utformade med kvartersmått så att de på avstånd läses som fem separata kvarter, ett medvetet grepp för att ta ned skalan. För att förstärka intrycket av separata kvarter har fasaderna en variation i kulör- och materialval. Skalan varierar från 5-11 våningar och materialet är tegel i olika kulörer med inslag av puts. Taken blir tillgängliga för terrasser och får i övrigt gröna sedumtak. Kvarteren är underbyggda med garage för de boende. I det södra kvarteret blir en förskola på sex avdelningar en del av bebyggelsevolymen. Förskolan får två uppdelade gårdsytor, den ena i samma nivå som markplanet in åt gården och den andra uppe på en intilliggande platå.

Planen har varit på samråd och skall på granskning under senhösten 2018.