Ny entré till Historiska museet

Huvudentrén för Historiska museet har alltid varit komplicerad. Det avslöjas av att den delen av byggnaden har genomgått större förändringar ungefär vart 10:e år. Klimatet i entréhallen är sammanbyggt med muséets stora anläggning och ridåvärmaren hade dålig funktion. Tillgängligheten var inte värdig för personer med nedsatt rörlighet. De utvändiga trapporna måste sättas om och rullstolsentrén till hissen upplevdes som diskriminerande i sin sjavighet. Någon godtagbar lösning för rullstolsburna att ta sig från entréhall till kapprum och wc fanns inte. Efterklangstiden i entréhallen var över 2 sekunder vilket innebar att museipersonalen hade en svår arbetsmiljö.

Förutom dessa problem ville muséet flytta ut butiken i entrén och samordna butik och reception. Man önskade också tillämpa sin nya grafiska profil. Som arkitekter ville vi lyfta fram stora gården som huvudelement i entrén och återskapa den ursprungliga gestaltningsidén av arkad i entréhallen.

Lösningen innebar att det stora vindfånget från 1990-talet som delade upp rummet i två delar, revs. Det ersattes med ett yttre glasparti i portomfattningen och ett inre skjutglasparti i ursprungligt läge. Därmed frilades den gamla, invändiga trappan och rummet återfick sin öppenhet. En städcentral flyttades och delar av ett f.d. filmrum revs för att ge utrymme åt en ny ramp mellan entré och kapprum/wc. Undertaket försågs med ett skikt av akustikputs. Nya väggar i butiken gavs en lutning för att reflektera upp ljudet i taket. Butik och reception flyttades från fönstervägg till långvägg mot Narvavägen och byggdes upp i tre nivåer med ramper för att motsvara moderna krav på tillgänglighet.

Rummets ursprungliga färgsättning återställdes och tillägg fick ett tydligt och diskret formspråk. Ny ventilation byggdes in i inredningen. Golvvärme fick ersätta den takvärme som inte längre kunde fylla sin funktion.