Antikvarisk förundersökning och medverkan vid ombyggnad av Hedvig Eleonora skola

Hedvig Eleonora skola har fått sitt namn efter den församling som den är belägen i och uppfördes år 1884 efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Skolbristen var vid denna tid stor i Stockholm efter en tid av kraftig urbanisering. Inom Stockholms malmar ökade under 1880-talet barnantalet från ca 10 000 till 19 000. Kommunens beslutsfattare la därför stor energi på att ordna skolplatser åt gemene mans barn. I Stockholm blev effekten en markant utbyggnad av storartade skolpalats. Hedvig Eleonora var stadens första större folkskoleanläggning och utformades i nyrenässansstil, med en rik putsdekor, praktfulla trapphus och omsorgsfull detaljering.

Skolbyggnaden står nu inför en större ombyggnad och renovering för att komma till rätta med bristande ventilation och slitna ytskikt. Därtill ska även matsalen byggas om och till. AIX har därför tagit fram en förundersökning vars syfte är att fungera som ett kunskapsunderlag i projekteringsarbetet. På så sätt säkerställs att åtgärderna sker varsamt och med hänsyn till skolans karaktärsdrag och värdebärande byggnadsdelar. Våra byggnadsantikvarier medverkar under projektering och produktionsskede. Arbetet sker på uppdrag av fastighetsägaren Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) med vilka AIX har ramavtal för antikvariska tjänster.