Specialskola i nya lokaler

Hällsboskolan är en specialskola för elever med grava språkproblem, klass F-10. Verksamheten har under hösten 2014 flyttat till nya lokaler i Konradsberg i Stockholm. I en del av byggnaden har Resurscenter, som också är en del av specialpedagogiska skolmyndigheten, flyttat in i nya lokaler.

Vårt uppdrag gällde arkitekt- och inredningsarkitektinsatser, från program till detaljprojektering och bygguppföljning. Vi upprättade också en antikvarisk förundersökning, där vi identifierade byggnadens kulturhistoriska värden.

Byggnaden ritades av Paul Hedqvist och stod klar 1938. Den är grönmarkerad på Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta, vilket betyder att den är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Interiören präglas av enkelhet, ljus, rymd och de kulörer och material som Hedqvist använde sig av i många skolbyggnader.

Inredningsarkitektuppdraget har löpt parallellt och integrerat med arkitektuppdraget. Arbetet med färgsättning, materialval och inredning har inneburit extra höga krav vad gäller tillgänglighet, något vi lagt stor vikt vid i gestaltningen. Byggnadens karaktäristiska material och 1930-talets tidstypiska kulörer har legat till grund för den nya färgsättningen.

Lokalbehov och rumssamband för Hällsboskolan och Resurscenter innebar att planlösningar behövde göras om. Vi eftersträvade att tillgodose verksamheternas behov och samtidigt bevara byggnadens karaktär, såsom breda ljusa korridorer, original ekglaspartier mm. För att tillgodose barnsäkerhet i de ljusa trapphusen har smidesräcken kompletterats i samråd med byggnadsantikvarie.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter