Vård- och underhållsplan samt genomförande av planens åtgärdsförslag

Kyrkan stod klar 1906 och minner om den villastad som förr fanns i Hagalund. Mellan åren 1969-1973 revs villastaden och ett nytt storskaligt område skapades. Kyrkans exteriör är kulturhistoriskt värdefull som representant för det gamla Hagalund. Det sätt som kyrkan tillkom på är också intressant med ett samhälles gemensamma och frivilliga insatser.

Medan exteriören är välbevarad sedan byggnadstiden har interiören genomgått stora förändringar och präglas idag av 1965 års omdaning med vit färgsättning, röda kalkstensgolv och mörkröd inredning. Omålad furu i tidens anda användes för att markera de viktiga liturgiska delarna som altare, predikstol och dopfunt.

AIX upprättade år 2007 en Vård- och underhållsplan för kyrkan och har sen dess medverkat i att genomföra de åtgärder som föreslogs i planen. Förutom utvändigt underhåll där även saltskadade delar av sandstensportalen bytts ut, har en invändig ytskiktsrenovering utförts. Kyrkbänkarna har då målats om och deras röda kulör har bättre anpassats till färgen på kalkstensgolv och övrig inredning. Tillgängligheten till koret har förbättrats med ett nytt smidesräcke och sakristians inredning har förnyats och återförts närmare de intentioner som fanns på 1960-talet.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter