• Stockholm Central
    • Stockholm Central

Renovering av entréhallen på Stockholms central

AIX har för Jernhusen projekterat ombyggnaden av entréhallen på Stockholms central med syfte att arkitektoniskt och klimatmässigt förbättra miljön. Hallen har fått en utformning som tar utgångspunkt i rummets långa och variationsrika historia. Det är ett av de bäst bevarade rummen på Centralen från tiden då huset uppfördes, 1871, och är samtidigt ett av de mest förändrade.

Den antikvariska förundersökningen har innefattat kulturhistorisk inventering av hallen, genomgång och sammanställning av arkivmaterial samt beskrivning och bedömning av de kulturhistoriska värdena. AIX antikvarier har även medverkat i projekterings- och byggfasen.

Ombyggnaden innebär bland annat att alla ytterdörrar ersatts med nya smäckrare för att underlätta upplevelsen av rummet. Installationerna har dolts och belysningen förnyats och uppgraderats energisnålt. Projekteringen av restaureringen har inneburit en omfattande ytskiktsrenovering. Kolonner och pilastrar har rengjorts och lagats. Filip Månssons takmålning från 1912 har konserverats och dolda dekorationsmålningar tagits fram.

Intrycket i det första mötet med centralstationen i Stockholm präglas nu av ett större och ljusare rum med en tydligare helhet än tidigare och med ett tak som lyfts fram som det smycke det verkligen är. De arkitektoniska årsringarna har förtydligats och hallen blivit ett historiskt levande rum.