Vårdprogram för Drottningholms slottsområde

Drottningholms slottsområde är ett statligt byggnads­minne och världsarv. Till området hör Kungsgården med jordbruks­mark, som berättar om slottets försörjning och samspel med det omgivande landskapet ända sedan vasa­tiden. Byggnader, parker, vattenkonster, alléer, trädgårdar och naturområden bildar en helhet med det omgivande kulturlandskapet och med Mälaren.

SFV upprättar vårdprogram för varje byggnad, anlägg­ning, park eller mark som är statligt byggnadsminne.  Ett vårdprogram fungerar som ett basdokument för objektet, med bland annat historisk bakgrund och SFV:s målsättning med förvaltningen. Arbetet med att ta fram vårdprogram för Drottningholms slottsområde har pågått sedan slutet av 1990-talet. AIX uppgift med början 2013 har varit att sammanställa tidigare utredningar och komplettera där information saknats. Slottsområdet har delats in i nio delområden utifrån geografiska och kulturhistoriska sammanhang: barockträdgården, entréområdet, rokokoparken vid Kina, Kanton, engelska parken, Kungsängen, Malmen, Kungsgården och parkens ytterområden. Hela slottsområdet har inventerats i samarbete med kulturmiljöspecialist/trädgårdsmästare André Strömqvist och presenteras i tabeller med möjlighet till GIS-anpassning. Historik redovisas både övergripande och separat för varje delområde.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter