• Bryggen i Bergen, Norge
    • Interiör från Domkirken
    • Detalj, Bergen

Ramavtal för arkitekttjänster som experter vid restaurering

I den gamla stadskärnan av Norges andra stad Bergen finns idag två stora stenkyrkor. Den ena är Domkirken och den andra Korskirken. Båda har medeltida ursprung men har byggts om och förändrats i rätt stor utsträckning under århundradenas lopp. Kyrkorna har idag betydande underhållsbehov och man står inför omfattande arbetsinsatser under de kommande åren. Totalkostnaden är uppskattad till ca 500 milj. norska kronor.

AIX fick detta uppdrag genom en allmän anbudsinfordran i konkurrens där vi lämnade in ett anbud i samarbete med Ramböll Norge AS. Vi gick där in med vår expertkunskap i form av de två mycket erfarna arkitekterna Mona Lantzourakis och Anders Scherman, vilka båda har långvarig erfarenhet av att arbeta med kyrkorestaureringar.  Tidplan för både projektering och genomförande är beroende av i vilken takt finansieringen kan ordnas. En del akuta åtgärder har redan inletts som nedknackning av löst sittande puts på Korskirken och friläggning av rötskadade träkonstruktioner i Domkirkens torn.

Utgångspunkten för restaureringen är att alla insatser ska göras i samklang med byggnadernas befintliga uppbyggnad och historiska förutsättningar. Alla åtgärder i form av utbyten eller tillägg av material, byggtekniska lösningar eller arkitektonisk utformning ska göras med traditionella och i sammanhanget väl beprövade byggnadsmaterial och metoder.