Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys Strand hotell, Dalarö

Dalarö hotell ligger på södra Dalarö, invid färjelägret med trafik mot Ornö. Värdshusverksamhet har funnits på Dalarö alltsedan 1600-talet och har från andra delen av 1800-talet varit lokaliserad vid färjelägret. En äldre hotellbyggnad låg nere på kajplanen och på en höjd där den nuvarande anläggningen står, fanns från 1900-talets början det så kallade Vinterhotellet. Det utgör grunden till det nuvarande hotellet, vilket till större del har tillkommit successivt efter en brand på 1980-talet.

Hotellverksamheten på Dalarö är inte längre lönande medan behovet av bostäder i flerbostadshus är stort. Därför planerar Haninge kommun att ta fram en ny detaljplan med flerbostadshus på det nuvarande hotellets plats. En större byggnad med publik prägel och verksamhet planeras nere på hamnplanen. I princip hela Dalarö är riksintresse för kulturmiljövården och planområdet har ett mycket exponerat läge, i synnerhet från sjösidan.

AIX fick inför planskedet uppdraget att ta fram en kulturmiljöutredning där platsens historia och värdefulla aspekter identifierades. Enligt beställarens önskemål togs också rekommendationer för ny bebyggelse fram inom utredningen.

Redan från början var AIX uppdrag att även bedöma konsekvenserna av ett gestaltningsförslag för området. Vid det arbetet tydliggjordes vinsterna av att i kulturmiljöutredningen ge rekommendationer för utvecklingen. Förslaget bedömdes ta fasta på rekommendationernas centrala aspekter och visa en anpassning till Dalarös värdefulla kulturlandskap.

Foto: AIX Arkitekter