Detaljplan för området Brolägdan i Åre

Illustrationer och gestaltning av underlag för träkonstruktioner till bostadshus med 135 lägenheter, parkeringshus för 150 bilar och gångbro över E14/ Trondheimsleden i form av plankarta, planbeskrivning och planillustration. Detaljplanen ska bidra till en hållbar utveckling i centrala Åre.

Det övergripande målet är att väsentligt öka tillgången på hyreslägenheter men samtidigt med en ny gata förbättra tillgängligheten mellan olika delar av samhället, öka antalet parkeringsplatser, etablera en bilpool, samt upprätta gångstråk som ska minska onödig biltrafik i byn.

Utformningen av plan och byggnader har skett med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla vy som finns från området öster om Åre gamla kyrka upp mot Tottens by. Det öppna landskapet mellan Kyrklägdan och Tottlägdan berättar om det odlingslandskap som är en viktig del av Åres historia.