Revidering av vårdprogram: Bleket och Professorsvillan Bergianska trädgården

Ett vårdprogram för Bergianska trädgården togs fram 2010. När byggnaderna Bleket och Professorsvillan härefter övergick i Statens fastighetsverks förvaltning behövde vårdprogrammet kompletteras och delvis revideras. AIX utförde arbetet år 2012.

Bergianska trädgården är belägen i norra delen av Stockholms stad, mellan Naturhistoriska riksmuseet och Brunnsviken. Dess verksamhet är i stort sett densamma som när den 1885 flyttade hit från Bergielund i nuvarande Vasastaden. Trädgården har höga kulturhistoriska värden och delar av den är statligt byggnadsminne sedan 1994. Förvaltare är Statens fastighetsverk respektive Kungliga vetenskapsakademien. Flertalet ursprungliga byggnader står kvar och de tretton i Statens fastighetsverks förvaltning omfattas av nämnda vårdprogram.

Bleket uppfördes i början av 1800-talet, som en av flera byggnader i en anläggning kallad ”Frescati Blekeri”, ett blekeri för textilier. Byggnaden är idag den äldsta inom Bergianska trädgården och bevarar med sitt namn minnet av tidigare verksamhet på platsen. När trädgården anlades etablerades den som trädgårdsmästarebostad. Interiören uppvisar inredning från tidigt 1800-tal och framåt.

Professorsvillan tillhör trädgårdens ursprungliga byggnader. Den uppfördes 1886 som tjänstebostad med bibliotek och herbarium för professor Bergianus. Byggnaden är både exteriört och interiört välbevarad. Invändigt står också en ombyggnad på1920-talet fram som en tydlig årsring.

Foto: AIX Arkitekter